ராசிகளின் திக்குகள்

ராசிகளின் திக்குகளை நினைவில் கொள்ள ஒரு வழிமுறை உள்ளதுகீழே பாருங்கள்மீன ராசியிலிருந்து வடகிழக்கு, தென்மேற்கு என நினைவில் கொள்ளுங்கள் பின்பு மீண்டும் அதே வரிசையில் போடுங்கள்  தவறுகள் வராது. வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு மேற்கு இராசி வடக்கு தெற்கு கிழக்கு கிழக்கு வடக்கு மேற்கு தெற்கு

ராசிகளின் திக்குகளை நினைவில் கொள்ள ஒரு வழிமுறை உள்ளதுகீழே பாருங்கள்மீன ராசியிலிருந்து வடகிழக்கு, தென்மேற்கு என நினைவில் கொள்ளுங்கள் பின்பு மீண்டும் அதே வரிசையில் போடுங்கள்  தவறுகள் வராது.

வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு
மேற்கு                                       இராசி வடக்கு
தெற்கு கிழக்கு
கிழக்கு வடக்கு மேற்கு தெற்கு
Call Now ButtonCall Now
error: Content is protected !!