ஜோதிட குறிப்புகள்

பன்னிரெண்டு வீடுகளுக்கும் உரிய உடற் பகுதிகள்

1ஆம் வீடு        –           தலைப் பகுதி 2ஆம் வீடு        –           முகம், ஆண்களுக்கு வலது கண், பெண்களூக்கு இடது கண், வாய்,நாக்கு 3ஆம் வீடு          –          காதுகள், கைகள், உணவுக்குழாய், மூச்சுக் குழாய் 4ஆம் வீடு          –          நுரையீரல், இதயம் (Lungs and Heart) 5ஆம் வீடு        –           இரைப்பை, கணையம் (Stomach, Liver) 6ஆம் வீடு          –          […]

ஓம் பிரணவ மந்திரம்

Om Pranava Mantra – ஒம்கார மந்திரமே ‘பிரணவ’ மந்திரம் ஓம்காரம், இதுவே பல மந்திரங்களில் முதலில் இடம்பெறும் சொல். இந்த மந்திரத்திற்கு பல கோடி அர்த்தங்கள் உண்டு என்று புரானங்களில் சொல்வதுண்டு. “ஓம்” சாந்தி சாந்தி என்றால் ‘நிசப்தமான ஓசை’ என்று பொருள். உபநிஷத்களில் ஓம்கார மந்திரமே முதன்மையான மந்திரம். இதுவே பிரம்மத்தை அடைய வழி. பிரம்மம் என்றால் எல்லாம். இது தான் பிரம்மம் என்று வரையருக்க முடியாது. கணித்தில் infinity என்று ஒன்று உண்டு. […]

Scroll to top
error: Content is protected !!