மங்களவார விரதம்

நாள் : தை மாதம் முதல் செவ்வாய் துவங்கி ஆயுள் முழுவதும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் அனுஷ்டித்தல்.

தெய்வம் : பைரவர், வீரபத்திரர்.

விரதமுறை : பகலில் ஒருபொழுது சாப்பிடலாம்.

பலன் : பயணத்தின் போது பாதுகாப்பு, பயம் நீங்குதல்.

மங்களவார விரதம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
error: Content is protected !!